Read more »


 

Để tính toán số tiền trả hàng tháng khi vay 2 tỷ đồng từ Ngân hàng Vietcombank để mua chung cư ở Việt Nam với thời hạn vay 30 năm và lãi suất cố định, chúng ta có thể làm như sau:


### Bước 1: Xác định lãi suất hàng tháng


- Lãi suất cố định: Thường được công bố và áp dụng bởi ngân hàng. Cho mục đích tính toán, giả sử lãi suất cố định của Vietcombank là 6% mỗi năm (6% / 12 tháng = 0.5% mỗi tháng).


### Bước 2: Tính toán khoản vay hàng tháng (PMT)


Để tính khoản trả nợ hàng tháng (PMT), chúng ta sử dụng công thức trả nợ cố định:


\[ PMT = P \times \frac{r(1+r)^n}{(1+r)^n - 1} \]


Trong đó:

- \( P \) là số tiền vay (2 tỷ đồng).

- \( r \) là lãi suất hàng tháng (0.5% hoặc 0.005).

- \( n \) là số lượng kỳ trả nợ (30 năm = 30 × 12 = 360 tháng).


Thực hiện tính toán:


\[ PMT = 2,000,000,000 \times \frac{0.005(1+0.005)^{360}}{(1+0.005)^{360} - 1} \]


\[ PMT \approx 10,073,608 \] VNĐ/tháng


Vậy là bạn sẽ phải trả khoảng 10,073,608 VNĐ mỗi tháng để trả nợ cho khoản vay 2 tỷ đồng mua chung cư từ Ngân hàng Vietcombank với lãi suất cố định 6% mỗi năm và thời hạn vay 30 năm.